the shri yantra

© 1975-1999. All rights reserved. None of this material may be reproduced, apart from purely personal use, without the express permission of the Webmaster

Web pages designed by Mike Magee.
ac70@cityscape.co.uk
Original artwork is © Jan Bailey, 1996. Translations are © Mike Magee 1996.

The U.K. Main Site
at www.hubcom.com/tantric/ is
Hosted by Hubcom
The North American Mirror Site
at www.clas.ufl.edu/users/gthursby/tantra/ is
Hosted by Gene R. Thursby

shiva shakti mandalam

Yoginihridaya in Devanagari characters


tva}acSw< tpnzizkaeiq*uitxr< pr< zu-< kNde
pirimiltpa prica,
ymaraXyn! -ya rivzizzucInamiv;ye inrate laekae invsit ih
-alaek-vne. 36. saENdyRlhrI

You will find an English abstract of the Yogini Hridaya here. To view the following text of the Yogini Hridaya in Devanagari characters and for the Win98 and succeeding platforms, you will need first to download and install the excellent freeware font, Sanskrit 98, produced by the Omkarananda Ashram. While you are there, we thoroughly recommend you download iTranslator 98, a very clever program, also freeware, which will convert text typed in the English iTrans format to both Devanagari and the accepted roman transliteration for Sanskrit fonts. Our heartfelt thanks to the souls who have created this program and distribute it for absolutely nothing. Text typed in by Mike Magee, to whom corrections and edits should be sent.

If spurious characters appear in Internet Explorer after you have installed Sanskrit 98, go to view, encoding in your browser and change the setting to user defined.


. I.
yaeignIdym!
cs<ketae nam wm> pql>
IdeVyuvac
devdev mhdev pirpU[Rwamy,
vamkerte=iSm}atwaRSTvnekz>.1.
ta<StanwaRnze;e[ vmhRis -Erv,
I-Erv %vac
z&[u deiv mhagu< yaeigindy< prm!.2.
TvTITya kwyaMy* gaepnIy< ivze;t>,
k[aRTk[aeRpRdezen sMamvnItlm!.3.
n dey< priz:ye_yae naiStke_yae n ceir,
n zuU;alsana nEvanwRdaiynam!.4.
prIi]tay datVy< vTsraxaeRi;tay c,
@tJ}aTva vrraehe s*> oecrta< jet!.5.
csetkae mpUjasetkaE twa,
iivxipuradeVya> set> prmeir.6.
yavdet janait setymumm!,
n tavipurace prma}axrae -vet!.7.
tCDipk< s&(a lyenaictuym!,
pzictuvRis<yaegasM-v>.8.
@tavtarNtu kwyaim tvan"e,
yda sa prma zi> SveCDya ivip[I.9.
S)ramaTmn> pZyeda cSy sM-v>,
zUNyakaraisgaRNtad ibNdae> SpNds<ivd>.10.
kazprmawRTvat! S)ralhrIyutat!,
s&t< ivlhrISwan< mat&yaTmkm!.11.
bENdv< cmetSy ipTv< pun-Rvet!,
xmaRxmaER twaTmanae mat&meyaE twa ma.12.
nvyaeNyaTmk< c< icdanNd"n< mht!,
c< nvaTmkimd< nvxa i-mkm!.13.
bENdvasns<Fs<vtaRnlicTklm!,
AiMbkapmevedmarSw< Svrav&tm!.14.
nvikae[S)irt-apdzarkm!,
zyaidnvpyRNtdza[RS)itRkarkm!.15.
-UttNmadzkkazalMbnTvt>,
idzarS)rԃp< aexIzaiddzarkm!.16.
ctu-aps<yupir[amt>,
ctudRzarpe[ s<ivikr[aTmna.17.
oecyaRidjyaNta[RprmawRwamym!,
@v< zynlakarS)raEI-amym!.18.
Jyeapctu:kae[< vamapimym!,
icd<zaNtikae[< c zaNTyittakae[k<.19.
zaNTy<zidzar twEv -uvnarkm!,
iv*aklamapdlaksmav&tm!.20.
itavpu;a s&S)rddlaMbujm!,
inv&yakarivlstuS:kae[ivraijtm!.21.
ElaeKymaehna*e tu nvce sureir,
nadae ibN> kla Jyea raEI vama twa pun>.22.
iv;I trI cEv svaRnNda mat! iSwta>,
inr<zaE nadibN c kla ceCDaSvpkm!.23.
Jyea }an< iya ze;imTyev< ityaTmkm!,
c< kamklap< sarprmawRt>.24.
Akle iv;us<}e c ze vaE twa pun>,
na-avnahte zue liMbkae uvae=Ntre.25.
ibNdaE tdxeR raeixNya< nade nadaNt @v c,
zaE punVyaRipkaya< smnaeNmin gaecre.26.
mhaibNdaE punEv ixa c< tu -avyet!,
Aa}aNt< skl< ae< tt> sklin:klm!.27.
%NmNyNt< pre Swane in:kl ixa iSwtm!,
dIpakarae=xRma llaqe v&! #:yte.28.
AxRcNStwakar> padmaStXvRke,
JyaeTakara tda<za raeixnI yivha.29.
ibNyaNtre d{f> zevpae mi[->,
kla<zae igu[a<z nadaNtae iv*uJJvl>.30.
hlakarStu sVySwibNyuae ivrajte,
zivaRmSwibN*iTSwrakara twa pun>.31.
Vyaipka ibNivlsiTkae[akarta< gta,
ibNyaNtralSwa \jureoamyI pun>.32.
smna ibNivlsjureoa twaeNmna,
zyadIna< vpu> S)jRdadzaidTysi-m!.33.
ctu>;iStXv tu igu[< idgu[< tt>,
zyadIna< tu maa<zae mnaeNmNyaStwaeNmnI.34.
dEzkalanviCD< tXveR prm< mht!,
insgRsuNdr< tu pranNdiv"Ui[Rtm!.35.
AaTmnh S)r[< pZye*da sa prma kla,
AiMbkapmap pra vak ssudIirta.36.
bIj-aviSwt< iv< S)qIktu ydaeNmuoI.
vama ivSy vmnadzakarta< gta.37.
#CDaziStda sey< pZyNtI vpu;a iSwta,
}anziStwa Jyea mXyma vagudIirta.38.
\jureoamyI iviSwtaE iwtivha,
tTs<itdzaya< tu bENdv< pmaiSwta.39.
Tyav&iijme[Ev< z&qvpuJJvla,
iyaziStu raEIy< vEorI ivivha.40.
-asnaipSy Svpe batae=ip c,
@tat> zyStu ka pU ja Aae #it mat!.41.
pIQa> kNde pde pe patIte mat! iSwta>,
ctur< tw ibN;qkyu< c v&km!.42.
AxRcN< ikae[< c pa{ye;a< me[ tu,
pItae xUStwa etae rae p< c kIitRtm!.43.
SvyM-ubaR[il< c #tr< c pr< pun>,
pIQe:vetain ilain s<iSwtain vranne.44.
hembNx&kksumzrNin-ain tu,
Svav&t< ikq< c mhail< SvyM-uvm!.45.
kaidtaNta ]raepet< ba[il< ikae[km!,
kdMbgaelkakar< waidsaNta]rav&tm!.46.
sUmp< smSta[Rv&t< prmilkm!,
ibNp< pranNdkNd< inTypidtm!.47
bIityyuaSy skSy mnae> pun>,
@tain vaCypai[ klkaElmyain tu.48.
jaTSvsu;uyaOytuyRpa{ymUin tu,
Aitt< tu pr< tej> Svs<ivdyaTmkm!.49.
SveCDaivmyaeeooict< ivpkm!,
cEtNymaTmnae p< insgaRnNdsuNdrm!.50.
meymat&mamansrE> s<kcT-m!,
z&aqpmapimCDa}aniyaTmkm!.51.
ivakarwaxarinjpizvaym!,
kamerapyRinivmitsuNdrm!.52.
#CDazimy< pazmz< }nip[m!,
iyazimye ba[xnu;I dxJJvlm!.53.
Aayaiy-eden Axa i-heitmt!,
Aarcs<F< nvcasniSwtm!.54.
@v<p< pr< tej> Icvpu;a iSwtm!,
tdIyziinkrS)rimRsmav&tm!.55.
icdaTmi-aE ivSy kazamzRne yda,
kraeit SveCDya pU[RivickI;aRsmiNvta.56.
iyaziStu ivSy maednad av[awa,
muaOya sa yda s<ivdiMbka iklamyI.57.
io{fapmapa sda siixkair[I,
svRSy crajSy Vyaipka pirkIitRt.58.
yaeinacuyRt> sE;a svRs<]aei-ka pun>,
vamazixaney< arce iSwta -vet!.59.
]uBxaiviSwtitkRrI JyeaacuyRmaita,
SwUlnadklapa svaRnuhkair[I.60.
svaRzpUr[aOye tu sE;a S)irtivha,
JyeavamasmNTven s&e> axaNymaita.61.
Aaki;R[I tu muey< svRs<]aei-[I Sm&ta,
VyaemyaNtralSwibNpa mheir.62.
izvzyaTms<e;aiVyakezkrI Sm&ta,
ctudRzarcSwa s<ivdanNdivha.63.
ibNNtralivlsTsUm reoaizoamyI,
Jyeazixana tu svaeRNmadnkair[I.64.
dzarcmaSway s<iSwta vIrviNdte,
vamazixana tu mhazmyI pun>.65.
ti< vmNtI sa idVtIye tu dzarke,
s<iSwta maednpra muapTvmaiSwta.66.
xmaRxmRSy s<"aiTwta ivIip[I,
ivkLpaeTwiyalaeppdae;ivxaitnI.67.
ivkLppraega[a< hair[I oecrI pra,
svRraeghraOye tu ce s<ivNmyI iSwta.68.
izvzismae;S)raemaNtre pun>,
kazyit iv< sa sUmpiSwt sda.69.
bIjpa mhamua svRisimye iSwta,
sMpU[RSy kazSy la--Uimiry< pun>.70.
yaeinmua klapa svaRnNdmye iSwta,
iya cEtNypTvadev< cmy< iSwtm!.71.
#CDap< pr< teja> svRda -avyed bux>,
ixa c nvxa cEv csetk> pun>.72.
vinEken zi_ya< a_ya< cEkae=> pun>,
tE viye[aip zIna< ityen c.73.
pyen caNy> Syad -Ug&hityen c,
pzi ctuvRipymhIym!.74.
pirpU[ mhc< tTkar> dZyRte,
ta*< nvyaein Syat! ten idzas<yutm!.75.
mnuyaein pr< iv*at! t&tIy< tdnNtrm!,
Adlaepet< cturyaiNvtm!.76.
cSy ikarTv< kiwt< prmeir,
s&i>SyavyaeNyaidp&WVyNt< s<it pun>.77.
p&WVyaidnvyaeNyNtimit zaSy in[Ry>,
@tTsmip< tu ipuracmuCyte.78.
ySy iv}anmae[ ipura}anvan! -vet!,
cSy nvxaTv< c kwyaim tv iye.79.
Aaidm< -Uye[ Syad itIy< ;aefzarkm!,
ANyddl< ae< mnukae[mnNtrm!.80.
pm< dzkae[< Syat! ;< caip dzarkm!.
sm< vsukae[< SyaNmXyymwamm!.81.
nvm< ymXy< Syat! te;a< namaNyt> z&[u,
ElaeKymaehn< c< svaRzapirpUrkm!.82.
svRs<]ae-[< gaEir svaRsaE-aGydaykm!,
svaRwRsaxk< c< svRr]akr< prm!.83.
svRraeghr< deiv svRisimy< twa,
svaRnNdmy< caip nvm< z&[u suNdir.84.
A puJya mhadevI mhaipursuNdrI,
pirpU[ mhacmjramrkarkm!.85.
@tmev mhacset> prmeir,
kiwtipuradeVya jIvNmuivtRk>.86.
Aw itIy> pql>
mset< idVymxuna kWyaim te,
yea ipurakarae ivrcerae -vet!.1.
krzuikrae Tva*a itIya caTmri]ka,
AaTmasngta devI t&tIya tdnNtrm!.2.
casngta pat! svRmasniSwta,
saXyisasna :a mayalmImyI pra.3.
mUitRiv*a c sa devI smae pirkIitRta,
AMyavaihnI iv*a nvma -ErvI pra.4.
mUliv*a twa Oyata ElaeKyvzkair[I,
@v< nvkaraStu pUjakale yt>.5.
@ta> me[ NyStVya> saxken kleir ,
padaj'"ajanUgudilake;u c.6.
Aaxre ivNysNmUitR tSyamavaihnI Nyset!,
mUlen VyapkNyas> ktRVy> preMir.7.
Aklaid;u pUbaeRSwane;u piricNtyet!,
ceirsmayu< nvc< puraeidtm!.8.
tasa< namain vyaim ywanumyaegt>,
ta*a ipura devI itIya ipurerI.9.
t&tIya c twa aea devI ipursuNdrI,
ctuwIR c mhadevI devI ipurvaisnI.10.
pmI ipura I> Syat! ;I ipurmailnI,
smI ipura isirmI ipuraiMbka.11.
nvmI tu mahdevI mhaipursuNdrI,
pUjye madeta nvce puraeidte.12.
@v< nvkara*a pujakle tu pavRit,
@kakara a*zirjramrkair[I.13.
msetkStSya nanakarae VyviSwt>,
nanamkmeR[Ev parMpyeR[ l_yte.14.
fivxSt< tu deveiz kwyaim tvanxe,
-avawR> sMdayawaeR ingmawR kaEilk>.15.
twa svRrhSyawaeR mhatvawR @v c,
A]rawaeR ih -avawR> kevl> prmeir.16.
yaeignIi-Stwa ivrEvIRreNa> svRda iye,
izvzismayaegaintae mrajk>.17.
tNmyI prmanNdniNdta< SpNdip[Im!,
insgRsuNdrI devI }aTva SvErmupaste.18.
izvzyaTms<"pe !ai[ zate,
tTwasrae;-uiv TvENaepli]te.19.
}at&}anmyakarsnnaNmip[I,
te;a< smipe[ praziStu mat&ka.20.
mXyibNivsgaRNt> smaSwanmye pre,
kiqlapke tSya> itpe ivyTkle.21.
mXya[wappSpNdVyaei iSwt pun>,
mXyme mip{fe tu t&tIye ip{fke pun>.22.
rakqayS)jRlas<iSwtSy tu,
xmaRxmRSy vaCySy iv;am&tmySy c.23.
vaca]rs<yaegat! kiwta ivip[I,
te;a< smipe[ prazi< tu mat&kam!.24.
kqyaiTmka< devI smiVyiipi[m!,
Aa*a< zi< -avyNtae -avawRimit mNvte.25.
sMdayae mhabaexpae gumuoe iSwt>,
ivakarwayaStu mhv ydaym!.26.
izvzya*ya mUliv*ya prmeir,
jgTkT< tya Vya< z&[u:vavihta iye.27.
p-Utmy< iv< tNmyI sa sdan"e,
tNmyI mUliv*a c td* kwyaiMm te.28.
hkarad Vyaem sM-Ut< kkarau -nh,
re)adi> skara jltvSy sM-v>.29.
lkaraTh p&iwvI jata tSmad ivmyI c sa,
gu[a>pdz aea -Utan< tNmyI izva.30.
ySy ySy pdawRSy sa ya zidIirta,
sa sa sveRrI devI s s svaeR mher>.31.
Vyaa pdza[R> sa iv*a -Utgu[aiTmka>,
pi- twa ;f i-tui-Rrip ca]r>.32.
SvrVyn-eden si<zT-edenI,
si<zT-eden ;q i<ztvip[I.33.
tvatItSv-ava c iv*E;< -aVyte sda,
p&iwVyaid;u -Ute;u Vyapk< caeraerm!.34.
-Ut< TvxStn< VyaPy< td gu[a Vyapkaya>,
VyaPye:vviSwta deiv SwUlsUmiv-edt>.35.
tSmaaemgu[> zBdae vaYvadIn! VyaPy s<iSwt>,
VyaemibhEStu iv*aSwElR]yeCDBdpkm!,,36.
te;a< ka[pe[ iSwt Xvinmy< prm!,
-ved gu[vta< bIj< gu[anamip vackm!.37.
kayRkar[-aven tyaerEKy ivv]ya,
mhamayaye[aip kar[en c ibNna.38.
vaYvaijl-UmIna< SpzaRna< c ctuym!,
%Tp< -avyed deiv SwUlsUmiv-edt>.39.
pa[a< ity< tt! i-I re)EivR-aivtm!,
xan< tejsae p< td bIjen ih jNyte. 40.
iv*aSwENbIjEStu SwUlsUmae rs> Sm&t>,
sMbNxae ividtae laeke rsSyaPym&tSy c. 41.
vsu xaya gu[ae gNxStiipgRNxvaicka,
-uvnysM-Nxat! ixaTv< tu mheir. 42.
Azuzuima[a< mat[a< pr< vpu>,
aexIzitye naw iv*aSwen kaZyte. 43.
Ik{Qdzk< td VySyaip vack>,
a[piSwtae deiv tdekadz> pr>. 44.
@k> sev pu;ae bxa kayte ih s>,
ersdezaOya devta imtivha>. 45.
ibNye[ kiwta Aimtaimtivha>,
zaiNt> zi zM-u naditybaexna>. 46.
vaguramUlvlye sUa*a> kvlIkta>,
twa ma> smSta iv*ayam s<iSwta>. 47.
gume[ s<a> s<dayawR $irt>,
ing-aRwaeR mhdeiv izvguvaRTmgaecr>. 48.
izvguvaRTmnamEKyanus<xanadaTmkm!. 49.
in:klTv< izve buXva tԃpTv< guraerip,
tirI][samWyaRdaTmn izvaTmtam!. 50.
-avyed-in> saecaeNme;aklit>,
kaEilk< kwiy:yaim cdevtyaerip. 51.
iv*aguvaRTmnamEKy< tTkar> dZyRte,
lkarEturai[ v&itys<yutm!. 52.
sraehy< zErI;aemaTmk< iye,
eoays<-UtEr]rEnRvs'OykE>. 53.
ibNyyutEjaRt< nvyaeNyaTmk< iye,
m{flyyu< tu c< zynlaTmkm!. 54.
VyaembIjye[Ev mat&iTyaiNvtm!,
#CDa}aniyapmadnys<yutm!. 55.
sdaizvasn< deiv mhaibNmy< prm!,
#Tw< maTmk< c< devtaya> pr< vpu>. 56.
@kadzaixkztdevtaTmtya pun>,
g[ezTv< mhadeVya> ssaemrivpavkE>. 57.
#CDa}aniyai- gu[yyutEh pun>,
hpa c sa devI }ankmeRiNyErip. 58.
tdwERrev deveiz kr[EraNtrE> pun>,
kTya c gu[enaip pu<STvbNxen caTmna. 59.
n]ivha jata yaeignITvmwaeCyte,
Tvgaidxatunawai-faRikNyaidi-rPysaE. 60.
vgaRkinivai-yaeRignIi- s<yuta,
yaeignIpmaSway rajte iviva. 61.
a[apanaE smanaednVyanaE twa pun>,
nag> kmaeR=w kkrae devdae xny>. 62.
jIvaTma pmaRTma cETyetE raizSvip[I,
Akwaidip'yaTma taitRyaidme[ sa. 63.
g[ezae=-UNmhaiv*a pravagaidva'myI,
bIjibNXvnIna< c ikqe;u haiTmka. 64.
eoays<-UtEiStiws<OyEStwa]rE>,
ANyEaRdzi-vR[ERre;a n]ip[I. 65.
iv*anNt-URtzya*E> zaE> ;f i-Stwa]rE>,
yaeignITv< c iv*ay raizTv< caNTyvijRtE>. 66.
@v< ivkara c c pa mherI,
deVya dehe ywa aeae gudehe twEv ih. 67.
tTsada iz:yae=ip tԃp> s<jayte,
#Tyev< kaEilkawRStu kiwtae ivrviNdte. 68.
twa svRrhSyaw kwyaim tvan"e,
mUlaxare tifԃpe vaG-vakarta< gte. 69.
Aai<zTklayupaz[Rivha,
iv*a k{filnIpa m{dly-eidnI. 70.
tifTkaeiqin-Oya ibstNtuin-akit>,
VyaemeNm{flasa suxaaet>Svip[I. 71.
sda Vyajgt! kTa sdanNdSvip[I,
@;a SvaTmeit buiStu rhSyawaeR mheir. 72.
mhatvaw #it yc deiv vdaim te,
in:kle me sUme inlRye -avvijRte. 73.
VyaematIte pre tve kazanNdivhe,
ivaei[eR ivmye tve SvaTminyaejnm!. 74.
tda kazmanTv< tejsa< tmsamip,
Aivna-avpTv< tSmaiSy svRt>. 75.
kazte mhatv< idVyIfarsaeJJvle,
inrStsvRs<kLpivkLpiSwitpUvRk>. 76.
rhSyawaeR mya gu> s*> Tyykark>,
mha}ana[Rve > za t n pavRit. 77.
iv*apIQinbe;u s<iSwtae idVyisid>,
kaElacarprEdeRiv paka-avnaprE>. 78.
yaeignImelnae*uE> aiv*ai-;ecnE>,
zaklivgtE> sda muidtmansE>. 79.
parMpyeR[ iv}atrhSyawRivzardE>,
l_yte naNyw deiv Tva< zpeklsuNdir. 80.
parMpyRivhIna ye }anmae[ givRta>,
te;a< smylaepen ivkvRiNt mrIcy>. 81.
yStu idVyrsaSvadmaedmanivmzRn>,
detaitiwn]e vare=ip c ivvSvt>. 82.
mrIcIn! I[yTyev midranNd"Ui[Rt>,
svRda c ivze;[ l-te pU[Rbaextam!. 83.
@v<VhavStu deveiz deizkeNsadt>,
mha}anmyae deiv s*> sMaPyte nrE>. 84.
@vmetTd< }an< iv*a[aRgmgaecrm!,
deiv guiye[Ev VyaOyat< igR ;f ivxm!,
s*ae ySy baexen vIrcerae -vet!. 85.
Aw t&tay> pql>
pUjasetmxuna kwyaim tvan"e,
ySy baexmae[ ijvNmu> maedte. 1.
tv inTyaeidta pUja ii--eRdEVyRviSwta,
pra caPypr gaEir t&tIya c prapra. 2.
wmaEt-avSwa svRsrgaecra,
itIya cpUja c sda in:pa*te mya. 3.
@v< }anmye deiv t&tIya tu prapra,
%ma sa pra }eya ivxan< z&[u saMtm!. 4.
mhapvnaNtSwe vaG-ve gupakam!,
AaPyaiytjgԃpa< pmaRm&tvi;R[Im!. 5.
siNTy prmaEt-avnam&t"Ui[Rt>,
dhraNtrs<spRadalaekntTpr>. 6.
ivkLpps<jLpivmuoae=NtmuRo> sda,
icTklaeasdilts<kaecSTvitsuNdr>,
#iNyI[nVyEiv< ihtSvaTmpUjn>. 7.
Nyas< invRtRyedehe ;aeFaNyaspur>srm!,
g[ezE> wmae Nyasae itItStu hEmRt>. 8.
n]E t&tIy> Sya*aeignIi-tuwRk>,
raizi-> pmae Nyas> ;> pIQEinRg*te. 9.
aeFaNyasSTvy< ae> svREvapraijt>,
@v< yae NyStgaStu s pUJy> svRyaeigi->. 10.
naSTySy pUJyae laeke;u ipt&mat&muoae jn>,
s @v pUJy> sveR;a< s Svy< prmer>. 11.
aeFaNyasivhIn< y< [mede; pavRit,
sae=icraNm&Tyumaaeit nrk< c p*te. 12.
aeFaNyaskar< c kwyaim tvan"e,
ivezae ivraj ivnaykizvaemaE. 13.
ivkiֹhtaR c g[raq g[nayk>,
@kdNtae idNt gjvae inrn>. 14.
kpdRvan! dI"Rmuo> zk[aeR v&;Xvj>,
g[nawae gjeN zupRk[Rilaecn>. 15.
lMbaedrae mhanadtumURitR> sdaizv>,
Aamaedae muRoEv sumuo maedk>. 16.
@kpadae iij zUrae vIr ;{muo>,
vrdae vamdev vtu{fae ir{fk>. 17.
senanIaRm[ImRae ivmae mvahn>,
jqI mu{fI twa ofgI vre{yae v&;ketn>. 18.
-yiyae g[ez me"nadae g[er>,
t[a[sazan! gjvan! ilaecnan!. 19.
pazazvra-IithStan! zismiNvtan!,
@ta<Stu ivNysedehe mat&kaNyasviTye. 20.
SvrEStu siht< sUy dyaw> ivNyset!,
ibNSwane suxasUit< yaidv[RctuyE>. 21.
-Upu< laecnN kvgaRixpit< iye,
dye ivNyseCDu< cvgaRixpit< pun>. 22.
dyaepir ivNysevgaRixpit< buxm!,
b&hSpit< k{Qdeze tvgaRixpit< iye. 23.
na-aE znEr< deiv pvgeRz< sureir,
vezaidctuvR[ER> siht< ramev c. 24.
]karsiht< ketu< payae deveiz ivNyset!,
( r< et< twa r< Zyam< pIt< c pa{furm!,
k:[< xU< xUxU< -avyeivpuvRkan!.
kampxran! deiv idVyaMbriv-U;[an!,
vamaeNySthSta< d]hStvrdan!.)
llaqe d]nee c vame k[Rye pun>. 25.
puqyaeinnaRiskaya k{Qe SkNxye pun>,
paTkpRryuGme c mi[bNxye pun>. 26.
StnyaenaRi-deze c kiqbNxe tt> prm!,
^yuGme twa jaNvaejR'"yae pdye. 27.
[ Aa*yuGmNtwa cEk< tIi[ ctuym!,
@kmek< yeit Svra> aeatudRz. 28.
Vyne:vekmu-y< y< NySyedt> prm!,
@k< yuGm< yNNmek< yuGm< yNtt>. 29.
@k< y< twa cEk< @kmek< yNtwa,
@k< y< y< pa]< A< mtuym!. 30.
AizVNyade> purae -ge dTva cmtae Nyset! ]
JvlTkalanlOya vrda-ypa[y>. 31.
nitpa{yae=inIpUvaR> svaR-r[-Ui;ta>,
@taStu ivNyseeiv Swane:ve;u suraicRte. 32.
ivzuaE dye na-aE Svaixane c mUlke,
Aa}aya< xatunawa NyStVya faiddevta>. 33.
Am&taidyuta> sMy'NyStVya sureir,
pade ile c k]aE c dye bamUlyae>. 34.
di][< padmar_y vampadavsankm!,
me;aidrazyae v[ERNyRStVya> sh pavRit. 35.
( ctu:k< ity< Ii[ ity< ity< ym!,
pk< pk< p p­< pk< tt>.
cTvair meimRne Syu> kNyaya< p zady>, )
ipQain ivNyseeiv mat&kaSwanke pun>,
te;a< namain vyNte z&[u:vavihta iye. 36.
kamp< vara[sI nepal< paE{f+vxRnm!,
criSwr< kaNyk< pU[RzEl< twabuRdm!. 37.
AaatkerEka< iaet> kamkaeqkm!,
kElas< -&gungr< kedarpU[RcNke. 38.
IpIQmaearpIQ< jalN< malvaeTkle,
klaNt< deivkaeq< c gaek[ materm!. 39.
Ahas< c ivrj< rajgeh< mhapwm!,
kaelapur melapur< AaearNtu jyiNtka. 40.
%iyNyaip ica c ]Irk< hiStnapur<,
AaeffIz< c yagaOy< ;< mayapur< twa. 41.
jlez< mly< zEl< me< igirvr< twa,
mheN< vamn< cEv ihr{ypurmev ca. 42.
mhalmIpuraef(a[< DayaDmt> prm!,
@te pIQa> smuia mat&kapka> iSwta>. 43.
@v< ;aeFa pur> kTva IcNyasmacret!,
ImiTpursuNdyaRNyas< z&[u iye. 44.
y kSyicdaOyat< tnuzuikr< prm!,
ctura*reoayE nm #Tyaidtae Nyset!. 45.
d]a<sp&pa{yiS)padalI:vw,
vama'!(il;uiS)e pa{ye ca<sp&ke. 46.
scUlImUlp&e;u VyapkTven suNdir,
AEv Swandzke Ai[ma*aStu ivNyset!. 47.
isiStdNt tnuVyapkTven suNdir,
( cturmXyreoayE nm #Tyip v-e, )
tSya> Swane;u ivNySy a{ya*aStdasu. 48.
padaye paeR d]e mUxRNypaRke,
vamdi][jaNvae bihr<sye twa. 49.
NyStVyaturaNTyreoayE nm #Tyip,
ivNysed VyapkTven pUvaeRaNt ivhe. 50.
tSya> Swane;u dzsu mua[a< dzk< Nyset!,
a{ya*SwanaNtStasamaE Nyset>. 51.
ize e adzaNte c padae c ivNyset!,
tdaNt> ;aefzdlpay nm #Tyip. 52.
ivNySy tle kamaki;R{ya*a ivNyset!,
dlain di]naep&m<s< c kpRrm!. 53.
krp&< caejanuguL)padtl< twa,
vampadtla*evmetdevak< mtm!. 54.
tdNtre cadlpay nm #Tyip,
ivNySy tle:ve;u d]ze c juke. 55.
^vRNtguRL)guL)aejuze c vmt>,
Anksuma*a zIraE c ivNyset!,, 56
tdnttudRzarcay nm #Tyip,
ivNySy tSy kae[e;u NyseCDItudRz. 57.
svRs']aei-{ya*aStu tSy kae[ain vCMyhm!,
llaq< d]-ag< c d]g{fa<smXyt>. 58.
paaRNtk'"aNtvaRmj'"aid pavRit,
vamaevRNt< vampa vama<s< vamg{fkm!. 59.
llaqvammXye c twa vE p&imTyip,
ttae dzarcay nm #Tyip pavRit. 60.
tSy kae[ain d]ai]nasamUla==Syneke,
k]Izvayukae[e;u januygude;u c. 61.
ki]nE itRvyaOykae[e:ve;u Nyset! pun>,
svaRisidadIna< zIna< dzk< twa. 62.
tdNtSc dzaraidcay nm #Tyip,
ivNySy tSy kae[e;u svR}a*a> ivNyset!. 63.
d]nasa s&i[I ca Stn< v&;[mev c,
sIivnI vammu:k< c Stn< s&ii[ naiske. 64.
nasa< cEv iv}ey< kae[ana< dzk< twa,
tdNtrkae[aidcay nm #Tyip. 65.
ivNySy tSy kae[e;u vi;Nya*km! Nyset!,
icbuk< k{Qdyna-Ina< cEv di][m!. 66.
}ey< paRctu:k< c mi[pUraid vamkm!,
ctuy< c paaRnamett! kae[ak< mtm!. 67.
dySwikae[Sy ctuidR]u bihNyRset!,
zrcapaE pazs&[I ikae[ay nmStwa. 68.
ivNySy tSy kae[e;u Ad]aere;u c,
kameyaRiddevIna< mXye devI c ivNyset!. 69.
@v< myaeidtae deiv ! Nyasae gutmm>,
@td gutm< kay Tvya vE vIrviNdte. 70.
smySway datVy< n=iz:yay kdacn,
guad gutr< cEtva=* kqIktm!. 71.
mUldeVyaidk< Nyasmi[maNt< punNyRset!,
( ikae[Swe mhaibNdaE mhaipursuNdrIm! ),
izrikae[pUvaRid kameyaRidk< Nyset!. 72.
ba[aee uvaeapaE k[eR pazy< Nyset!,
s&i[y< c nasae di][a< tu ivNyset!. 73.
mu{fmUlme[Ev NyseaGdevtakm!,
bENdvadIin cai[ NyStVyain vranne. 74.
nemUle Tvpae c k[RpUvaeRre pun>,
cUfaidk{Qine=x ze;ax k[Rp&ke. 75.
k[eR pUveR Tvpae c tSy mUle c ivNyset!,
dye mnukae[Sw zyae=ip c pUvRvt!. 76.
svRis(aidk< k{Qe adi]{yen ivNyset!,
na-avdl< tu v<ze vame c paRke. 77.
%dre sVypaeR c Nysedaidctuym!,
v<zvamaNtralaid NysedNy ctuym!. 78.
Svaixane Nyset! SvSy pUvaR]avsankm!,
ctStu ctStu ctuidR]u mayset!. 79.
mUlaxare NyseNmuadzk< saxkaem>,
punvze c sVye c vame cEvaNtralke. 80.
^xaeRxae dzmua ^XvaRxaevijRt< pun>,
a{ya*ak< d]jN"aya< taStu pUvRvt!. 81.
vamj'"a< smar_y vamaidmtae=ip c,
is(k< Nysee;u y< padtle Nyset!. 82.
kar[aTs&t< Nyas< dIpaIpimvaeidtm!,
@v< ivNySy devezI Sva-eden ivicNtyet!. 83.
tt krzu(aidNyas< kyaRt! smaiht>,
Ah< te kwyaMy* iv*aNyas< z&nu iye. 84.
mUiR gue c dye nee;u itye;u c,
aeyaeyuRgle cEv muoe c -ujyaeStwa. 85.
p&e jaNvae na-aE c iv*aNyas< ivxay c,
krzui< punEv Aasnaid;fkm!. 86.
Ik{QadIin vaGdevIraxare dye pun>,
izoaya< bENdvSwane Tvicaidka Nyset!. 87.
tvy< smSt< c iv*aibjyaiNvtm!,
padaidnai-pyRNtmagl< izrStwa. 88.
Vyapk< cEv ivNySy SvaTmIkTy pr< pun>,
sNtpRyet! pundeRvI saEMyaeyam&tvE>. 89.
@v< ctuivRxae Nyas> kvRVyae vIrviNdte,
aeFaNyasae=i[ma* mUldeVyaidk> iye. 90.
krzu(aidkScEv saxken suisye,
at> kale twa pUjasmye haemkmRi[. 91.
jpkale twa te;a< ivinyaeg> p&wk p&wk,
pUjakale smSt< va kTva saxkpuv>. 92.
qi<ztvpyRNtmasn< pirkLPy c,
guaidyaeignIna< c me[a=w bil< ddet!. 93.
ip{fppdiNw-ednad iv-edkm!,
guNmuomUxRsu iv*aNyasne suNdir. 94.
yagmiNdrga<Ev ivanuTsayR mivt!,
( ApspRNtu te -Uta ye -uta -Uims<iSwta>.
ye -Uta ivktaRrSte nZyNtu izva}ya )
pai:[R"aten -aEma< talen c n-aegtan!. 95.
Ame[ iv*a< (a iv"anpaehyet!,
idvxaeXv mhaviakar< pir-avyet!. 96.
samaNyaXyeR[ deveiz! matR{f< pirpUjyet!,
kazzisihtm[akLpmuJJvlm!. 97.
haidpirvar ivtejae=v-asnm!,
saEMyaeyyutEdeRiv raecnagukmE>. 98.
mUlmuaryn! sMyG-avyerajkm!,
yaeignI mUlme[ i]pet! pu:pail< tt>. 99.
mi[muavalEvaR ivlaem< mUliv*ya,
AzUNy< svRda kyaRCDUNye ivaSTvnekz>. 100.
IcSyaTmnEv mXye Tvy iti]pet!,
cturaNtralSwka[;qke sureir. 101.
fasnain sMpuJy ikae[SyaNtre pun>,
pIQain cturae deiv kapUja Aae #it mat!. 102.
AcRiyTva=yRpade tu vedRz kla yjet!,
AyRpa< itaPy t sUyRkla yjet!. 103.
pae sUyRklaEv k-aidadzacRyet!,
ivx&te tu punRVye ;aefzeNkla yjet!. 104.
Am&tezI c tNmXye -avye nvaTmna,
nvaTmna ttae deiv tpeRYatudevta>. 105.
AanNd-Erv< vaE;fNtenEv c tpRyet!,
tda}aeirt< t gu;aE invedyet!. 106.
twEvay ivze;e[ saxyet! saxkaem>,
gupadailmapUJy -Ervay ddet! pun>. 107.
tdIy< ze;maday kamaaE iv ... Swui;,
paka< mUliv*a< c jpn! haem< smacret!. 108.
mhakaze ivSy s<harvmnae*te,
mrIicv&IjuRyaNmnsa k{flImuoe. 109.
AhNtedNtyaerEKymuNmNya< uic kiLptm!,
mwnaeeksM-Ut< vStup< mhahiv>. 110.
Tva Tva Svy< cEv< mhjanNdivh>,
Svxasrakar< Ic< pUjyet! suxI>. 111.
g[ez< trI cEv ]eez< itka< twa,
bare yjed deiv devI SviStkaidka>. 112.
ttScaNtikae[=ip gupi< ixa iSwtam!,
tdNt mhadevI tamava yjet! pun>. 113.
mhapvnaNtSwa< kar[anNdivham!,
mdaepaita< devIimCDakam)ldam!. 114.
-vtI TvNmyErev nEve*aidi-rcRyet!,
ikae[e tTS)raya> itibMbaktI> pun>. 115.
tiiwmyIinRTya> kaMykmaRnusair[I>,
t kqyaeigNye ElaeKymaehne. 116.
mat&kaSwUlpTvavgaidVyapkTvt>,
yaeigNy> kqa }eya> SwUlivxaTmin. 117.
Ai[ma*a mhadeiv isyae=aE VyviSwta>,
tasu rtra b[EvRra-ykraStwa. 118.
x&ticNtamhara mnIi;t)lda>,
a(a*a Aip tEv yVya> mt> iye. 119.
a[I pItv[aR c ctui-R> zaei-ta muoE>,
vrda=-yhSta c ki{fka ]lsTkra. 120.
maherI etv[aR inea zUlxair[I,
kpalme[< przu< dxana pai[i-> iye. 121.
[ @eNI tu Zyamv[aR c jaeTpllsTkra ]
kaEmarI pItv[aR c zitaemrxir[I. 122.
vrda-yhSta c XyatVya prmerI,
vE:[vI Zyamv[aR c zcvra-yan!. 123.
hStpEStu iva[a -Ui;ta idVy-U;[E>,
varahI ZyamlCDaya paei vsmuJJvla. 124.
hl< c musl< ofg< oeqk< dxatI -ujE>,
@eNI Zyamlv[aR c vylsTkra ). 125.
camu{fa k:[v[aR c zUl< fmk< twa,
ofg< vetalk< cEv dxana di][E> krE>. 126.
nagoeqk"{qa Oyan! dxanaNyE> kpalkm!,
mhalmIStu pIta-a pdpR[mev c. 127.
mat lu)l< cEv dxan prmerI,
@v< XyaTva yjedetaezI ipura< tt>. 128.
kmeRiNya[a< vEmLyat! krzuikrI Sm&ta,
kayzui-va isiri[ma ca s<iSwta. 129.
aefzSpNdsNdaehe cmTkitmyae> kla>,
a[aid;aefzana< tu vyuna a[naiTmka>. 130.
bIj -Uta> SvraTmTvat! klnad bIjpka>,
ANtrtya gua yaeigNy> s<VyviSwta>. 131.
kamak;R[pa*a> s&e> axaNyt> iye,
svaRzapUr[aOye tu ce vamen pUjyet!. 132.
pazazxra eta ra raMbra v&ta>,
a[zuimyI isilRi"ma -aeraTmn>. 133.
ipurezI c cezI pUJya svaeRpcarkE>,
( kaEilkanu-vaiv-aegpuyRkaita>. 134.
vaG-vaksMbNxsUma vgRSvpt>,
taStu gutra> svaR> svRs<]ae-[aTmke. 135.
Anksuma*aStu rkukzaei-ta> )
( ve[Ikt lsTkezaapba[xra> zu-a> ) . 136.
tdajarbu(aTmbaeGy-aemRheiztu>,
ip{faidpdivaiNtsaENdyRgu[s<yuta. 137.
cerI buizuipa c prmerI,
mihmaisipa tu pUJya svaeRpcarkE>. 138.
adziNw-eden smuists<ivd>,
ivsgaRNtdzvezaCDaanu-vpUvRkm!. 139.
%Nme;;isrEirCDazixankE>,
tdeva=kls'"pEvR[RctuyE>. 140.
ve*ae:mpsav[ERimReCDa-aivtErip,
klzismavezpv[RyaiNvtE>. 141.
ze> sarmyTven s&tTvaNmheir,
sdaymayatae saE-aGydayke. 142.
inrNtrrxa psaE-aGy< klyaegt>,
ANtwRs<i}ke deiv Ai[masza zu-a>. 143.
svRs']aei-[IpUvaR deha]aidivzuida>,
$izTvisirip c aetpe purye. 144.
yaegaidez-eden isa ipurvaisnI,
@ta> sMpUjyed deiv svaR> svaeRpcarkE>. 145.
sdatnana nadana< nvrNiSwtaTmnam!,
mhasamaNype[ Vyav&Xvinip[I. 146.
AiSwriSwrve*ana< DayapEdRza[RkE>,
klkaEilkyaeigNy> siVsRidaiyka>. 147.
etaMxra> eta> eta-r[-Ui;ta>,
ma[a< SvxapyaegadNvwRs<}!ke. 148.
svRisida*aStu ce svRwRsaxke,
laekysm&Ina< hetuTvanaiyka. 149.
ipura ImRhezain mzui-va pun>,
vizTvisiraOyata @ta> svaRo! smcRyet!. 150.
^XvaRxaemuoya deiv k{filNya kaizta>,
kleCDya bih-aRvat! kaidv[RwamyI. 151.
ing-RyaeignIvaCya> Svpavezpke,
svaRvezkr ce svRr]akre pra>. 152.
svR}a*a> iSwta @ta> sh puSta]mailka>,
mat&manmeya[a< pura[a< pirpaei;[I. 153.
ipuramailnI Oyata cezI ipurmaeihnI,
invayus'"S)iqtiNwmUlt>. 154.
dyaNtrs<ivizUNypyRkaTmna,
bIjpSvrklaSp&vgaRnusart>. 155.
rhSyyaeignIdeRvI> s<sardlnaeJJvle,
svRraeghre ce s<iSwta vIrviNdte. 156.
vizNya*a rv[aR vrda-ymuita>,
puStk< jpmala< c dxana> isyaeignI>. 157.
zuiiv*aivzui< c -uiisi< mheir,
$rI ipura< isa< pUjyed ibNtpR[E>. 158.
ziyaiTmka deiv icamsra> puna>,
s<vtaRiklapa> prmaitrhSyka>. 159.
pU[aRpu[RSvpaya> iseheRtu> sureir,
svaRisimyaOye tu ce Tvayux-Ui;ta>. 160.
iSwta> kamerIpUvaRt> pIQdevta>,
AayuxaSTvitra-a> SvayuxaeJJvlmStka>. 161.
vrda-yhStaZ pUJya t)lda>,
TvdIya mdIya pu<ivZyivxaiyn>. 162.
Tvgs&'ma<smedaeiSwzuklana< c mheir,
itIySvrs<yua @te ba[aSTvdIyka>. 163.
vamadIna< pura[a< tu jnnI ipuiMbRka,
prSvat!(pTvaidCDaisimRheir. 164.
@ta> svaeRpcare[ pUjyeu vranne,
svaRnNdmye deiv praTmke pre. 165.
ce s<ivipa c mhaipursuNdrI,
SvEracare[ sMpUJya TvhNtedNtyae> sm. 166.
mhakamklapa pIQiv*aidisida,
mhamuamyI deiv pUJya pdzaiTmka. 167.
tiiwmyI inTya nvmI -ErvI pra,
itc< smuaStu csetcaeidta>. 168.
inTyinaidkaEv kaMykmaRnusart>,
cturaNtrale va ikae[e va yjet! suxI>. 169.
Ailna ipiztEgRNxExURpEraraXy devta>,
cpUja< ivxaTw< kldIp< invedyet!. 170.
ANtbRih-aRsman< SvkazaeJJvl< iye,
pu:pail< tt> kTva jp< kyaRt! smaiht>. 171.
kqye mhadeiv k{flIitye=ip c,
ca[a< pUvRpUveR;a< nadpe[ yaeijtam!. 172.
te;u a[aimaya[RklaibNxRciNka>,
raeixnInadnadaNta> ziVyaipklaiNvta>. 173.
smna caeNmna ceit adzNte iSwta> iye,
mUlk{filnIpe mXyme c tt> pun>. 174.
s&(uNmuoe c ivSy iSwitpe mheir,
kevl< nadpe[ %raeryaeijtm!. 175.
zblakarke deiv t&tIye adzI kla,
zUNy;qk< twa deiv vSwapk< pun>. 176.
iv;uv< sp< c -avyn! mnsa jpet!,
AGNyaidadzaNte;u IIn! Tyva vranne. 177.
zUNyy< ivjanIyadekEkaNtrt> iye,
( zuNyyat! pre Swane mhazUNy< iv-avyet! )
baex kr[Sya=w jagrTven -avnm!. 178.
vaE deiv mhajadvSwa iTviNyyE>,
AaNtrE> kr[Erev Svmayavbaexk>. 179.
gldeze su;uiStu lInpUvRSy vednm!,
ANt>kr[v&Ina< lytae iv;ySy tu. 180.
pUvaR[aRna< ivlaemen UmXye ibNs<iSwta,
tuyRp< twa ca v&axaRdeStu s'h>. 181.
cEtNyVyihetaeStu nadpSy vednm!,
tuyaRtIt< suoSwan< nadaNtaidiSwt< iye. 182.
AEv jpkale tu pavSwa> Smred bux>,
yaeg> a[aTmmnsa< iv;uv< a[s<i}tm!. 183.
AaxairiTwtnade tu lIn< bu(aTmpkm!,
s<yaegen ivyaegen ma[aRna< mheir. 184.
Anhta*axaraNt< nadaTmTvivicNtnm!,
nads<SpzRnaSy nafIiv;uvmuCyte. 185.
adziNw-eden v[aRnamNtre iye,
nadyaeg> zaNt< tu zaNteiNygaecrm!. 186.
vi< maya< kla< cEv cetnamxRcNkm!,
raeixnInadnadaNtan! zaE lInan! iv-avyet!. 187.
iv;uv< zis<}!,m! tu tXv nadicNtnm!,
tXv kaliv;uvmuNmnaNt< mheir. 188.
muincNa=dzi-uiqi-naRdvednm!,
cEtNyVyihetu iv;uv< tvs<i}tm!. 189.
pr< Swan< mhadeiv insgaRnNdsuNdrm!,
@v< ictymanSy jpkale;u pavRit. 190.
isy> sklaStU[a is(iNt TvTsadt>,
@v< kTva jp< deVya vamhSte invedyet!. 191.
Anamayaegen tpRyedevta>,
m*< ma<s< twa mTSy< deVyaStu ivinvedyet!. 192.
kaElacarsmayuEivRrEStuR sh pUjyet!,
pu:y-en tu vare c saEre c prmeir. 193.
guraeidRne Svn]e ctudRZymI;u c ,
cpUja< ivze;e[ yaeignIna< smacret!. 194.
ctu>;iyuta> kaeq(ae yaeignIna< mhaEjsam!,
cmett! smaiTy s<iSwta vIrviNdte. 195.
Aak< tu ktRVy< ivzaQ(ivvijRtm!,
Tvmev tasa< pe[ Ifse ivmaeihnI. 196.
A}aTv tu klacarmyva gupakam!,
yae=iSmn! zae !vteRt t< Tv< pIfyis uvm!. 197.
@v< }aTva vraraehe kaElacarpr> sda,
Aavyae> zblakar< m*< t inve* c. 198.
TvTxa srakaraSTvamev pir-avyet!,
vaimCDaivha< devI gupa< iv-avyet!. 199.
TvNmySy gurae> ze;< inve*aTmin yaejyet!,
yaeignIna< mhadeiv bqukayaTmip[e. 200.
]ea[a< ptye m*< bil< kivRt hetuna,
inTy< ipbn! vmn! oadn! SveCDacarpr> Svym!. 201.
AhNtedNtyaeraEKy< -avyn! ivhret! suom!,
@te kiwt< sv setymumm!. 202.
gaepnIy< yen Svguimv sute,
cuMbke }anluBxe c n kaZy< Tvyan"e. 203.
ANyayen n datVy< naiStkana< mheir,
@v< Tvya=hma}ae midCDapya -ae. 204.
A}anen tu yae d*at! s pretae -iv:yit,
set< yae ivjanait yaeignIna< -veiTy>. 205.
sveRiPst)lavai> svRkam)lay>,
ytae=ip Zyte deiv kw< iva icNtyet!. 206.

Artwork is © Jan Bailey, 1995. Translations are © Mike Magee 1995. Questions or comments to ac70@cityscape.co.uk

Home Page

Accueil